Tag: GhettoForge

[RHEL/CentOS/Fedora] thêm các Repositories phổ biến

Trong quá trình cài đặt các ứng dụng trên CentOS. Chúng ta thường gặp lỗi không tìm thấy repositories Error getting repository data for remi-safe,...