Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin trên CentOS 7

0
54

DirectAdmin là 1 công cụ quản trị máy chủ khá nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lại rất tiện dụng. Công cụ này hỗ trợ tốt cả người dùng cuối (user), đại lý (reseller) và quản trị viên (admin). Ngoài việc tương thích với CloudLinux, LiteSpeed, csf… DirectAdmin còn có sẵn các công cụ cần thiết như SSL Let’s Encrypt, Service Monitor, Brute Force Monitor…
Yêu cầu cho DirectAdmin:

  1. Yêu cầu hệ điều hành

CloudLinux (recommended): 6.x 32/64-bit, 7.x 64-bit
RedHat Enterprise / CentOS: 6.x 32/64-bit, 7.x 64-bit
Debian: 8.x 64-bit, , 9.x 64-bit
Ubuntu: 14.x 64bit, 16.x 64bit

2. Yêu cầu cấu hình VPS/ Server
CPU: Tối thiểu 500 Mhz
RAM: từ 2GB  trở lên cho hoạt động tốt nhất.
Disk: từ 20GB trở lên
Với yêu cầu như vậy thì chúng ta có thể mua từ gói VPS-SSD3  từ Techhost.vn. Đặt biệt từ gói VPS-SSD4 chúng ta được TechHost khuyến mãi bản quyền xịn lifetime trong suốt quá trình sử dụng.

Nào chúng ta bắt đầu cài đặt thôi.
Update các bản vá mới nhất cho hệ thống

[[email protected]~]# yum update -y

Tắt tường lửa và SElinux

[[email protected]~]# systemctl stop firewalld
[[email protected]~]# systemctl disable firewalld
[[email protected]~]# sed -i 's/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/' /etc/sysconfig/selinux

Tải bản cài đặt từ Direct Admin + cài đặt
Cài đặt các gói cần thiết trước khi cài đặt DirectAdmin

[[email protected]~]# yum install psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file

Tải bản cài đặt từ Direct Admin

[[email protected]~]# wget http://www.directadmin.com/setup.sh

Phân quyền cho file cài đặt

[[email protected]~]# chmod 755 setup.sh

Chạy file setup.sh để bắt đầu cài đặt.

[[email protected]~]# ./setup.sh

*** 64-bit OS ***

*****************************************************
*
* DirectAdmin requires certain packages, described here:
*   http://help.directadmin.com/item.php?id=354
*
Would you like to install these required pre-install packages? (y/n): Nhập y và Enter
*
* Installing pre-install packages ....
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirror.readyspace.com
* extras: centos.usonyx.net
* updates: mirror.readyspace.com
Package wget-1.14-10.el7_0.1.x86_64 already installed and latest version
Package gcc-4.8.5-4.el7.x86_64 already installed and latest version
Package gcc-c++-4.8.5-4.el7.x86_64 already installed and latest version
Package flex-2.5.37-3.el7.x86_64 already installed and latest version
Package bison-2.7-4.el7.x86_64 already installed and latest version
Package 1:make-3.82-21.el7.x86_64 already installed and latest version
...
Nothing to do
*
*****************************************************
Please enter your Client ID :  Nhập Client ID và Enter
Please enter your License ID : Nhập License ID
Please enter your hostname (server.domain.com)

It must be a Fully Qualified Domain Name

Do *not* use a domain you plan on using for the hostname:
don't use domain.com. Use server.domain.com instead.
Do not enter http:// or www

Enter your hostname (FQDN) :   Nhập hostname
Client ID:
License ID:
Hostname: srv01.maychunho.net

Is this correct? (y,n) : Nhập y và Enter
The following ethernet devices/IPs were found. Please enter the name of the device you wish to use:
eth0       103.68.69.xx

Enter the device name: eth0 Nhập card mạng mong muốn trong trường hợp máy chủ có nhiều card mạng và Enter

Your external IP: 103.68.69.xx
The external IP should typically match your license IP.
Is 103.68.69.xx  the IP in your license? (y,n) : Nhập y và Enter

DirectAdmin will now be installed on: Enterprise 7.2
Is this correct? (must match license) (y,n) : Nhập y và Enter

You have chosen custombuild 2.0.

--2018-08-12 03:42:52--  http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild/build
Resolving files.directadmin.com (files.directadmin.com)... 69.162.69.58, 208.167.226.3, 216.144.254.90
Connecting to files.directadmin.com (files.directadmin.com)|69.162.69.58|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 639078 (624K)
Saving to: ‘/usr/local/directadmin/custombuild/build’
100%[============================================================>] 639,078      468KB/s   in 1.3s
2018-08-12 03:42:54 (468 KB/s) - ‘/usr/local/directadmin/custombuild/build’ saved [639078/639078]

Would you like the default settings of apache 2.4 with mod_ruid2 and php 7.2 cli? (y/n):   Nhập y và Enter
Using the default settings for custombuild.
Would you like to search for the fastest download mirror? (y/n): Nhập y và Enter

Testing with file 10.kb:
144703488 B/s   - files2.directadmin.com
93323264 B/s    - files4.directadmin.com
93637836 B/s    - files6.directadmin.com
28467 B/s       - files7.directadmin.com
232783872 B/s   - files8.directadmin.com
180355072 B/s   - files9.directadmin.com
133169152 B/s   - files10.directadmin.com

Tiến trình cài đặt bắt đầu, bạn vui lòng chờ 30 phút để hệ thống tự động cài đặt, cho đến khi nhận đươc thông báo như bên dưới là thành công, bạn lưu lại các thông tin quan trọng :

The following information has been set: Admin username:   admin Admin password:   dasdasdasdasdsa Admin email:      [email protected] Server IP: 103.68.69.xx Server Hostname: srv01.maychunho.net To login now, follow this link: http://103.68.69.xx:2222 and enter your Admin username and password when prompted. You should now visit http://admin.site-helper.com and http://www.directadmin.com/newinstall.html to learn how to get started. Thank you for using DirectAdmin.  Should you have any questions, don't hesitate to contact us at [email protected] ## REPORT_END Permissions set System Security Tips: http://help.directadmin.com/item.php?id=247

Đây là giao diện sau khi đăng nhập DirectAdmin bản 1.55

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here