[RHEL/CentOS/Fedora] thêm các Repositories phổ biến

2
53

Trong quá trình cài đặt các ứng dụng trên CentOS. Chúng ta thường gặp lỗi không tìm thấy repositories
Error getting repository data for remi-safe, repository not found

Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cài đặt các Repo phổ biến mình thường sử dụng

1. EPEL Repository

EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) là một dự án kho lưu trữ dựa trên cộng đồng miễn phí và mã nguồn mở, nhằm cung cấp các gói chất lượng cao đã được phát triển, thử nghiệm và cải tiến trong Fedora và cung cấp cho RHEL, CentOS, Scientific Linux và tương tự Bản phân phối Linux. Hầu hết các repository được liệt kê trong bài viết này đều phụ thuộc vào EPEL.

Để kích repo EPEL trên hệ thống của bạn, hãy sử dụng các lệnh sau.

# yum install epel-release

Lưu ý: trên RHEL 7, bạn cần phải kích hoạt tùy chọn repo vì các EPEL packages được cung cấp với chính xác trong EPEL repo

# subscription-manager repos --enable "rhel-*-optional-rpms" --enable "rhel-*-extras-rpms"

2. REMI RPM Repository

REMI là một kho lưu trữ của bên thứ ba được sử dụng rộng rãi, cung cấp các phiên bản mới nhất của PHP và một số phần mềm liên quan khác cho người dùng trên các bản phân phối: RHEL, Fedora, CentOS, Oracle, Scientific linux…

Trước khi chúng ta sử dụng Remi, chúng ta cần kich EPEL repo trước như sau:

---------------- CentOS/RHEL 7 ---------------- 
# yum install epel-release
# wget https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
# rpm -Uvh remi-release-7.rpm
# subscription-manager repos --enable=rhel-7-server-optional-rpms  [On RHEL only]

---------------- CentOS/RHEL 6 ----------------
# yum install epel-release
# wget https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-6.rpm
# rpm -Uvh remi-release-6.rpm
# rhn-channel --add --channel=rhel-$(uname -i)-server-optional-6   [On RHEL only]

3. RPMFusion Repository

RPMFusion là một kho lưu trữ của bên thứ ba ,cung cấp một số phần mềm miễn phí và tính phí các bản phân phối: RHEL, Fedora, CentOS, bạn cần kích hoạt EPEL repo trước khi kích hoạt RPMFusion

---------------- CentOS/RHEL 7 ---------------- 
# yum install epel-release
# yum localinstall --nogpgcheck https://download1.rpmfusion.org/free/el/rpmfusion-free-release-7.noarch.rpm 
# yum localinstall --nogpgcheck https://download1.rpmfusion.org/nonfree/el/rpmfusion-nonfree-release-7.noarch.rpm

---------------- CentOS/RHEL 6 ----------------
# yum install epel-release
# yum localinstall --nogpgcheck https://download1.rpmfusion.org/free/el/rpmfusion-free-release-6.noarch.rpm 
# yum localinstall --nogpgcheck https://download1.rpmfusion.org/nonfree/el/rpmfusion-nonfree-release-6.noarch.rpm

4. ELRepo  Repository

ELRepo (Community Enterprise Linux Repository) là RPM repo cung cấp các gói phần cứng liên quan như: drivers, graphics drivers, network drivers, sound drivers, webcam và video driver

Để kích hoạt ELREPO trên hệ thống, bạn cần làm như sau:

---------------- CentOS/RHEL 7 ---------------- 
# rpm --import https://www.elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org
# rpm -Uvh https://www.elrepo.org/elrepo-release-7.0-3.el7.elrepo.noarch.rpm

---------------- CentOS/RHEL 6 ----------------
# rpm --import https://www.elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org
# rpm -Uvh https://www.elrepo.org/elrepo-release-6-8.el6.elrepo.noarch.rpm

5. GhettoForge Repository

Dự án GhettoForge tập trung vào việc cung cấp các gói cho các phiên bản 6 và 7 của Enterprise Linux hiện không có trong base EL packages cũng như trong các kho lưu trữ của bên thứ ba khác.

Bạn kích hoạt GhettoForge trên hệ thống bạn cần làm theo:

---------------- CentOS/RHEL 7 ---------------- 
# rpm -Uvh http://mirror.ghettoforge.org/distributions/gf/gf-release-latest.gf.el7.noarch.rpm

---------------- CentOS/RHEL 6 ----------------
# rpm -Uvh http://mirror.ghettoforge.org/distributions/gf/gf-release-latest.gf.el6.noarch.rpm

 

6. NUX-dextop Repository

NUX-dextop là RPM repository cung cấp các packages cho Desktop và multimedia software

---------------- CentOS/RHEL 7 ---------------- 
# yum -y install epel-release
# rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-5.el7.nux.noarch.rpm

---------------- CentOS/RHEL 6 ----------------
# yum -y install epel-release 
# rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el6/x86_64/nux-dextop-release-0-2.el6.nux.noarch.rpm

7. Psychotic Ninja Repository

Psychotic Ninja nhằm mục đích cung cấp các gói chất lượng cao không tồn tại trong bộ gói cơ sở EL cũng như repo của bên thứ ba khác, dành cho các phiên bản Enterprise 6 và 7 của Linux Enterprise.

Để kích hoạt kho lưu trữ Psychotic Ninja, trước tiên bạn import GPG key và sau đó cài đặt nó.

# rpm --import http://wiki.psychotic.ninja/RPM-GPG-KEY-psychotic
# rpm -ivh http://packages.psychotic.ninja/6/base/i386/RPMS/psychotic-release-1.0.0-1.el6.psychotic.noarch.rpm

8. IUS Community Repository

IUS (Inline with Upstream Stable)  là một repo mới, hỗ trợ cộng đồng cung cấp các gói RPM chất lượng cao cho các phiên bản mới nhất của PHP, Python, MySQL cho Red Hat Enterprise Linux (RHEL) và CentOS .

Cũng giống như nhiều repos, IUS cũng phụ thuộc vào EPEL.

---------------- CentOS/RHEL 7 ---------------- 
# yum -y install epel-release
# rpm -Uvh https://centos7.iuscommunity.org/ius-release.rpm

---------------- CentOS/RHEL 6 ---------------- 
# yum -y install epel-release
# rpm -Uvh  https://centos6.iuscommunity.org/ius-release.rpm

 

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here